Kiểu: Cờ úp, 27/3/2020

48 nước, 5 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết