Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

36 nước, 4 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua