hero12345 1366 -12
144188 1451 +12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

33 nước, 3 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết