DUYDUNG 1405 -11
1234321 1510 +11

Kiểu: Cờ úp, 27/3/2020

21 nước, 1 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết