cuccu 1422 -22
daovankhoi 1279 +22

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

91 nước, 12 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua