Kounle 1235 -12
Anhvy 1324 +12

Kiểu: Cờ úp, 27/3/2020

45 nước, 5 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua