congson36 1578 +8
Tpbg98 1397 -8

Kiểu: Cờ úp, 27/3/2020

42 nước, 5 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ