Kiểu: Cờ úp, 27/3/2020

22 nước, 1 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua