Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

22 nước, 1 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua