hoangdang 1477 +21
Thanbang 1586 -21

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

83 nước, 7 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua