Anhvy 1336 +11
Kounle 1223 -11

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

21 nước, 1 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua