0962799319 1342 -17
Hoanv 1320 +17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

27 nước, 4 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ