Minh789999 1674 +14
choidonhat 1622 -14

Kiểu: Cờ úp, 28/3/2020

60 nước, 6 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết