Kiểu: Cờ úp, 28/3/2020

37 nước, 3 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua