Lieu 1536 -7
DLVN 1768 +7

Kiểu: Cờ úp, 31/3/2020

57 nước, 8 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết