Lieu 1511 -5
DLVN 1793 +5

Kiểu: Cờ úp, 31/3/2020

54 nước, 6 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua