DLVN 1808 +3

Kiểu: Cờ úp, 1/4/2020

48 nước, 10 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ