Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/4/2020

85 nước, 8 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua