Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/4/2020

53 nước, 7 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết