LeMinh1955 1441 +14
tranot 1389 -14

Kiểu: Cờ úp, 1/4/2020

30 nước, 3 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết