dumuc 1611 -9
DLVN 1786 +9

Kiểu: Cờ úp, 1/4/2020

54 nước, 9 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua