dumuc 1594 -7
DLVN 1803 +7

Kiểu: Cờ úp, 1/4/2020

55 nước, 8 phút : 07 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua