vophihung 1406 -14
LeMinh1955 1446 +14

Kiểu: Cờ úp, 1/4/2020

59 nước, 7 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua