Kiểu: Cờ úp, 2/4/2020

41 nước, 5 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ