Kiểu: Cờ úp, 2/4/2020

68 nước, 11 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ