quanghong 1417 +17
Thinhtrang 1428 -17

Kiểu: Cờ úp, 3/4/2020

116 nước, 15 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua