quanghong 1449 -18
Thinhtrang 1396 +18

Kiểu: Cờ úp, 3/4/2020

67 nước, 6 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua