Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4/4/2020

18 nước, 2 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ