Minh67899 1672 +13

Kiểu: Cờ úp, 4/4/2020

60 nước, 3 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua