Minh67899 1685 +12

Kiểu: Cờ úp, 4/4/2020

36 nước, 2 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua