Minh67899 1676 -19

Kiểu: Cờ úp, 4/4/2020

96 nước, 9 phút : 08 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết