Minh67899 1671 +13

Kiểu: Cờ úp, 4/4/2020

65 nước, 4 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết