Kiểu: Cờ úp, 6/4/2020

36 nước, 5 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ