Kiểu: Cờ úp, 6/4/2020

33 nước, 2 phút : 07 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua