Kiểu: Cờ úp, 6/4/2020

41 nước, 3 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua