caozizi 1589 +17

Kiểu: Cờ úp, 6/4/2020

19 nước, 3 phút : 01 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua