caozizi 1606 +16

Kiểu: Cờ úp, 6/4/2020

59 nước, 11 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết