caozizi 1622 +14

Kiểu: Cờ úp, 6/4/2020

66 nước, 12 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết