caozizi 1636 +13

Kiểu: Cờ úp, 6/4/2020

65 nước, 13 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết