caozizi 1629 +14

Kiểu: Cờ úp, 6/4/2020

81 nước, 15 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết