caozizi 1655 +11

Kiểu: Cờ úp, 6/4/2020

43 nước, 5 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua