Lion 1186 +23

Kiểu: Cờ úp, 7/4/2020

48 nước, 5 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết