namhoaih60 1542 +10
hoangdang 1410 -10

Kiểu: Cờ úp, 7/4/2020

35 nước, 3 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua