Kiểu: Cờ úp, 7/4/2020

69 nước, 8 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua