uber 1398 +28
thanhghien 1745 -28

Kiểu: Cờ úp, 7/4/2020

136 nước, 11 phút : 00 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết