kiennt 1452 -12
khanhBT2016 1552 +12

Kiểu: Cờ úp, 18/1/2017

91 nước, 12 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ