Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 18/1/2017

43 nước, 4 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua