khanhBT2016 1564 +15
Tsdn 1537 -15

Kiểu: Cờ úp, 18/1/2017

84 nước, 8 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết