Tsdn 1522 -13
khanhBT2016 1579 +13

Kiểu: Cờ úp, 18/1/2017

43 nước, 3 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết