khanhBT2016 1592 +12
Tsdn 1509 -12

Kiểu: Cờ úp, 18/1/2017

62 nước, 5 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết