Tsdn 1497 -11
khanhBT2016 1604 +11

Kiểu: Cờ úp, 18/1/2017

95 nước, 10 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết